About Us

Pro-ie Engineering


เราให้บริการงานด้านให้คำปรึกษา ออกแบบและคำนวณ งานออกแบบวางผังโรงงาน ผังการติดตั้งเครื่องจักร ควบคุมการสร้างการผลิต อำนวยการใช้ พิจารณาตรวจสอบรับรอง และเซ็นรับรองแบบผังโรงงาน ผังการติดตั้งเครื่องจักร ผังการติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อยื่นขออนุญาต ตั้ง – ขยายโรงงาน ต่ออายุใบอนุญาต กนอ. 03/1 กนอ. 03/3 กนอ. 03/5 และ รง.4 เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้บริการงานด้านวิศวกรรมแก่ลูกค้าด้วยใจ ในการมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของงานบริการ ซึ่งจะเอาผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง เราสัญญาว่าจะดูแลงานบริการของเราจนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจ และเรายังมีบริการงานด้านวิศวกรรมอื่น ๆ ทุกรูปแบบโดย สามัญ/วุฒิวิศวกร อุตสาหการ ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา  และสิ่งแวดล้อม